Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že jste se rozhodl/a odstoupit od kupní smlouvy na základě zákona 367/2000 sb. §53 odst. 7, postupujte prosím dle níže uvedených informací.

Odstoupení od kupní smlouvy

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§53 Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§53 odst. 7 Občanský zákoník).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (§53 odst. 8 Občanský zákoník)

  1. a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. f) spočívajících ve hře nebo loterii.

O svém záměru odstoupit od smlouvy Spotřebitel informuje Dodavatele písemnou formou, kterou doporučujeme přiložit k vrácenému zboží. Tento formulář k vytištění naleznete zde: Písemný formulář. Doporučujeme též zasílané zboží pojistit.

Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má Dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský zákoník) nebo je-li hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský zákoník).

V praxi se tak děje formou vystavení daňového dokladu na skutečně spotřebovanou práci technika, případně materiál, spojenou s vrácením zboží a následným započtením na vrácenou finanční částku Dodavatelem, která je pak Spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Náklady na spotřebovanou práci jsou maximálně 700 Kč s DPH (588,20 Kč bez DPH) za každou hodinu práce technika.

Pokud nedojde k vzájemné dohodě o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy, například z důvodu změny ceny, ukončení výroby atd., může bez sankcí od smlouvy odstoupit Spotřebitel i Dodavatel. O svém rozhodnutí o odstoupení smlouvy je nutné druhou stranu informovat písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace e-mail.

Kontaktujte nás!
tel.: 585 157 402
(9:00 - 18:00)

E-mailový zpravodaj

Získejte každý měsíc nabídku zboží za výhodnou cenu!